Pieslēgties
piesakieties
Atgādināt paroli
sūtītAtgriezties
Panākumi!
Links, lai mainītu paroli, ir nosūtīts uz hello@frogriot.com
NOSLĒGT
SIA TOI TOI Latvija privātuma politika  

 Šīs SIA TOI TOI Latvija privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot datu subjekta personas datus.
Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Personas datu apstrādes nolūki
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu projekta īstenošanu un sniegtu Jums pakalpojumu. Ja Jūs nesniegsiet Mums nepieciešamos personas datus, Mēs nevarēsim nodrošināt tiesību aktos noteikto pienākumi izpildi. 

Personas datiJuridiskais pamats
- vārds un uzvārds;
- kontaktinformācija (adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulas (ES) Nr.1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 1.pielikums, Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumu Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 2.pielikums un Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumi Nr.127 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumi”
No kādiem avotiem Mēs iegūstam personas datus?
- Jūs
Mēs apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Mums pirms Mūsu pakalpojuma nodrošināšanas.

Cik ilgi Jūsu personas datu informācija tiek glabāta?
Visi no Jums iegūtie personas dati tiks glabāti viss iespējamais laiks.

Kā tiek aizsargāta Jūsu informācija?
Mēs vienmēr aizsargāsim Jūsu informāciju un veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.
Lai aizsargātu Jūsu personas datus, mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus . Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu personas datiem ir pieejama tikai tam personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama tā darba pienākumu izpildei. Tiek veiktas mūsu darbinieku apmācības Jūsu personas datu privātuma, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai.
Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un tiesību aktu prasībām. Personas datu apstrādātāji nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem, kā arī nodot tos trešajām personām.

Jūsu tiesības
Normatīvajā regulējumā personas datu aizsardzības jomā piešķir Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Lai īstenotu zemāk minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu personas datu aizsardzības speciālistam .
- Piekļuve personas datiem
Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Mums, vai Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt informāciju par personas datiem, ko Mēs apstrādājam par Jums.
- Personas datu labošana
Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Mums to izlabot.
- Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm
Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz Mūsu likumīgajām interesēm, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Mums turpināt apstrādāt Jūsu datus.
- Dzēšana
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Mums saglabāt datus līdz tam paredzētajam termiņam.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?
Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums vai Mūsu personas datu aizsardzības speciālistu toitoi@toitoi.lv .